Inkluzija v vzgoji in izobraževanju

Inkluzivna vzgoja in izobraževanje temeljita na prepričanju, da imajo otroci različne potrebe, sposobnosti, ambicije, pomanjkljivosti, pričakovanja … (Resman, 2003). Šole morajo te razlike upoštevati in zagotoviti, da bodo imeli vsi učenci enake možnosti za učenje. V inkluzivnih šolah mora biti različnost cenjena (Clement Morrison, 2008). Resman (2003) pravi, da je potrebno oblikovati šolsko klimo, v kateri bo mogoče sobivanje učencev različnih starosti, kultur, verskega prepričanja, socialnega in ekonomskega statusa, spolnega izvora ter naravnanosti. Vsak otrok se mora v šoli počutiti varno in sprejeto.

Inkluzija ne vključuje samo otrok, ki so prepoznani kot otroci s posebnimi potrebami, pač pa tudi druge. To so otroci, ki izvirajo iz socialno depriviligiranih in subkulturnih okolij, otroci priseljencev oziroma beguncev, otroci, ki imajo težave s socialno integracijo (Medveš, 2003), otroci etičnih manjšin in otroci iz družin z nižjim socialno-ekonomskim statusom (Lesar, 2013). Ti učenci imajo v šolah pogosto težave z vključevanjem zaradi neznanja jezika, zaradi pomanjkanja spodbude doma in drugačni vrednot … in potrebujejo veliko pomoči šole in učitelja (Medveš, 2003). Lesar (2013) pravi, da inkluzivna vzgoja in izobraževanje vključujeta tudi otroke, katerih starši začasno delajo v tujini, in otroke z drugačno spolno usmerjenostjo. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (2011) omenja tudi nadarjene učence, katerim mora šola zagotoviti ustrezno izobraževanje tako, da jim prilagodi metode poučevanja, oblike dela in vsebine ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk in druge oblike šolskega dela.

 

 

Literatura:

Clement Morrison, A. (2008). Razvoj inkluzije v ZDA. V M. Kavkler, A. Clement Morrison, M. Košak Babuder, S. Pulec Lah in S. Viola, Razvoj inkluzivne vzgoje in izobraževanja – izbrana poglavja v pomoč šolskim timom (str. 49–55). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Lesar, I. (2013). Ideja inkluzije – med različnimi koncepti pravičnosti in etičnimi teorijami. Sodobna pedagogika, 64(2), 76–95.

Medveš, Z. (2003). Integracija/inkluzija v vrtcu, osnovni in srednji šoli. Sodobna pedagogika, 54(posebna izdaja), 278–286.

Resman, M. (2003). Integracija/inkluzija med zamislijo in uresničevanjem. Sodobna pedagogika, 54(posebna izdaja), 64–83.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-H) (2011). Uradni list Republike Slovenije, št. 87/2011. Pridobljeno 29. 3. 2016, http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201187&stevilka=3727.